Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε
17.06.2024
 • Allgemein
 • Diktatur/Δικτατορία
 • Brain Drain
 • Balkan/Βαλκάνια
 • Bücher/Βιβλια
 • Medien/Μαζικά Μέσα
 • Minderheiten, Migranten/Μειονότητες, Μετανάστες
 • Kriege, Flüchtlinge/Πόλεμοι, Φυγάδες
 • Sprache/Γλώσσα
 • Gesellschaft, Meinung/Κοινωνία, Γνώμη
 • Nationalismus/Εθνικισμοί
 • Thema/Θέμα
 • Termine/Εκδηλώσεις
 • Geopolitik/Γεωπολιτική
 • Politik/Πολιτική
 • Terrorismus/Τρομοκρατία
 • FalseFlagOps/Επιχ. με ψευδή σημαία
 • Hellas-EU/Ελλάδα-Ε.Ε.
 • Wirtschaft-Finanzen/Οικονομία-Οικονομικά
 • Religion/Θρησκεία
 • Geschichte/Ιστορία
 • Umwelt/Περιβάλλον
 • Korruption/Διαφθορά
 • Reisen/Ταξιδιωτικά
 • Musik/Μουσική
 • Kunst/Τέχνη, Λογοτεχνία
 • Küche/Κουζίνα
 • kachelmannwetter.com
  Εδω διαβαζετε τις καινουργιες  ελληνικες και γερμανικες εφημεριδες
  Hier lesen Sie  griechische  und deutsche Zeitungen 

  Bruxelles-Terror: Hegel-Dialektik/Hegelian Dialectics. Controlled Chaos/ Kontrolliertes Chaos

  Luke Rudkowski

  Luke Rudkowski brings an analysis of what happened in Brussels: Hegelian dialectics of the elite. More police state and less freedom for you and me.  Luke Rudkowski bringt hier eine Analyse dessen, was in Brüssel passierte: Hegelsche Dialektik der Elite

   

  Luke Rudkowski brings an analysis of what happened in Brussels: Hegelian dialectics of the elite. More police state and less freedom for you and me. 

  Luke Rudkowski bringt hier eine Analyse dessen, was in Brüssel passierte: Hegelsche Dialektik der Elite. Mehr Polizei-Staat und weniger Freiheit für Sie und mich

  The problem with Islamic violence is twofold: 1) Islam is not an ideology of peace – but of violence, as anybody can ascertain by reading the Koran and Ibn Ishaq´s Hadith or just look on TV on a daily basis.

  Das problem mit islamischem Terror ist zweierlei: 1) dass der Islam keine Ideologie des Friedens, sondern der Gewalt ist, wovon jedermann  durch tägliches Fernsehgucken sowie Durchlesen des Korans und des Hadiths von Ibn Ishaq sich überzeugen kann.  

  2) Der Islam ist ein mehr als williges Werkzeug der Freimaurer-NWO-Marionetten der Regierungenin westlichen Ländern, um ihre schmutzigen Zwecke zu fördern a) Total-Polizei-Staaten b) Total-Angst, Chaos und Krieg, aus denen die Meister der Marionetten ihren totalitären kommunistischen Agenda 21 Eine-Weltstaat aufbauen können.

  2) Islam is a more than willing tool of the Freemasonic NWO puppets governing western countries to promote their dirty purposes a) total police states b) total fear,  chaos and war on which the masters of the puppets can build their totalitarian Communist Agenda 21 one-world state.

  Controlled Chaos
  Veterans Today 24 March 2016: Steven Mann, the US foreign policy expert, who took part in the developing of many of the current “controlled chaos” hotspots in various parts of the world, speaks openly of the need to use “increased level strongly-worded criticism”, and causing “controlled chaos” to secure and promote the US national interests. The main thought which flows from Mann’s thoughts is to bring the system into a state of “political criticality.” Then the system, given certain conditions, will unavoidably enter chaos and “transformation.” Mann also writes that “Give the US advantage in communications and growing global mobility capabilities, the virus (in the sense of an ideological infection) will be self-replicating and will expand chaotically. Therefore our national security will be preserved.” And further: “This is the only way to establish a long-term world order. If we cannot accomplish such an ideological change in the whole world, we will have only sporadic periods of calm between catastrophic transformations.” Mann’s words about “world order” are there for the sake of political correctness. Because his article speaks only of chaos which, judging by Mann’s words, will be the “best guarantee of US national security,” with only the US able to preserve itself as an “island of order” in an ocean of “controlled criticality” or global chaos.

  Kontrolliertes Chaos
  Steven Mann, der US-Außenpolitik-Experte hinter der Entwicklung vieler der aktuellen “kontrolliertes Chaos”-Hotspots, die es in verschiedenen Teilen der Welt gibt, spricht offen von der Notwendigkeit, “erhöhte stark formulierte Kritik” zu verwenden, und “kontrolliertes Chaos” zu verursachen, um  die nationalen Interessen der USA zu fördern. Sein Hauptgedanke ist, das System in einen Zustand “politischer Kritikalität” zu bringen. Dann wird das System unter bestimmten Bedingungen unweigerlich zu haos und “Umwandlung” führen.
  Mann schreibt auch: “Man gebe den US Vorteile in der Kommunikation und globalen Mobilität-Fähigkeiten, und das Virus (im Sinne einer ideologischen Infektion) wird sich selbst vermehren und wird das Chaos erweitern. Deshalb bleibt unsere nationale Sicherheit erhalten.” Und weiter: “Dies ist der einzige Weg, um eine langfristige Weltordnung zu etablieren. Wenn wir eine solche ideologische Umwandlung in der ganzen Welt nicht erreichen können, werden wir nur sporadisch Zeiten der Ruhe zwischen katastrophalen Umwandlungen sehen. “

  Manns Worte über” Weltordnung “sind aus Gründen der politischen Korrektheit da. Weil seine Artikel nur von Chaos spricht, wie aus Manns Worten zu schätzen ist, wird dies die “beste Garantie für nationale Sicherheit der USA” sein, wobei nur die USA in der Lage seien, sich als “Insel der Ordnung” in einem Ozean der “kontrollierten Kritikalität” zu erhalten – oder globales Chaos.

  Quelle: http://new.euro-med.dk/20160324-bruxelles-terror-hegel-dialektikhegelian-dialectics.php

  Einen Kommentar schreiben / Γράψτε ένα σχόλιο

  Kommentar

  kachelmannwetter.com