Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε
15.07.2024
 • Allgemein
 • Diktatur/Δικτατορία
 • Brain Drain
 • Balkan/Βαλκάνια
 • Bücher/Βιβλια
 • Medien/Μαζικά Μέσα
 • Minderheiten, Migranten/Μειονότητες, Μετανάστες
 • Kriege, Flüchtlinge/Πόλεμοι, Φυγάδες
 • Sprache/Γλώσσα
 • Gesellschaft, Meinung/Κοινωνία, Γνώμη
 • Nationalismus/Εθνικισμοί
 • Thema/Θέμα
 • Termine/Εκδηλώσεις
 • Geopolitik/Γεωπολιτική
 • Politik/Πολιτική
 • Terrorismus/Τρομοκρατία
 • FalseFlagOps/Επιχ. με ψευδή σημαία
 • Hellas-EU/Ελλάδα-Ε.Ε.
 • Wirtschaft-Finanzen/Οικονομία-Οικονομικά
 • Religion/Θρησκεία
 • Geschichte/Ιστορία
 • Umwelt/Περιβάλλον
 • Korruption/Διαφθορά
 • Reisen/Ταξιδιωτικά
 • Musik/Μουσική
 • Kunst/Τέχνη, Λογοτεχνία
 • Küche/Κουζίνα
 • kachelmannwetter.com
  Εδω διαβαζετε τις καινουργιες  ελληνικες και γερμανικες εφημεριδες
  Hier lesen Sie  griechische  und deutsche Zeitungen 

  “IS(IS)-freie Zone”?/“Islamic State Free Zone”?


  Anders

  Verwirrende israelische Nachrichtendienst-Desinformation über den Zweck der Flugverbotzone in Nordsyrien: “IS(IS)-freie Zone” / Confusing Israeli Disinformation about Purpose of No Fly Zone in Northern Syria: “Islamic State Free Zone”

   

   

  Verwirrender israelischer Nachrichtendienst-Desinformation über den Zweck der Flugverbotzone in Nordsyrien: “IS(IS)-freie Zone”

  Dno-fly-zoneEBKAfile 25 June 2015 – Nach 3 Runden  türkischer Bombenangriffe auf den IS(IS) im nördlichen Syrien, haben Ankara und Washington am 25. Juli  dort eine “Teilflugverbotszone” verhängt und benennen diese Sicherheitszone in Nordsyrien die “IS(IS)-freie Zone
  Dieser Deal stärkt  den Syrien-Hisbollah Griff in Nordsyrien  gegen islamistische Übergriffe, lässt aber die Kurden auf der Strecke.

  Integraler Bestandteil des Abkommens ist auch ein Versprechen,  den Anti-Assad Rebellengruppen keine Nutzung der Kampagne zu ihrem Vorteil zu gewähren. Washington stimmte zu, dass Ankara  seine Luft- und Bodenoperationen gegen den ISIS in Syrien dafür nutze,  in die neue “Sicherheitszone” und  in Richtung Osten vorzudringen, um jene Angriffe fortzusetzen – auch wenn sie auf kurdische Streitkräfte stossen, die auch den ISIS  bekämpfen.

  Die kombinierte US-türkische Aktion unterstützt darüber hinaus stark den Assad-Hisbollah-Krieg gegen den ISIS und  verbessert die iranischen und russischen Einflüsse in Damaskus.
  US Verteidigungsminister, Ashton Carter, versicherte am Freitag d. 24. Juli in Irbil vor Führern der halb-autonomen kurdischen Republik im Irak: “Wir versuchen, eine Streitmacht durch das Hoheitsgebiet des Irak zu bauen, und eines Tages auch in Syrien, die das tun kann, was die (kurdischen) Peshmerga erreicht haben.”

  Kommentar
  Dkurdishsyrianstateies  macht absolut keinen Sinn. Die US erzählen, sie  stärken plötzlich Assad, dem die Soldaten nun ausgehen, den Rücken – dem Assad, den sie geschworen haben, zu stürzen. Die USA planen einen Kurdenstaat im Nordirak und Syrien – und der US-Verteidigungsminister bekräftigt oben den Kurden genau das.

  Es ist undenkbar, dass die USA  Israels Todfeind, der Hisbollah, den Rücken sichern würde – und es ist undenkbar, dass die USA und die Türkei ihr eigenes Kind, den IS(IS), töten wollen, den sie so intensiv  in der Türkei für Angriffe auf – Assad ausbilden. und hier.

  Es ist auch undenkbar, dass die NATO ganz plötzlich ihre untergrabenden Aktivitäten  durch ihre Verbündeten,  Al Nusra (Al Qaeda) und IS(IS) ohne Ergebnis stoppen sollte.

  Rothschilds Brookings Institution hat einen Plan zur Aufteilung Syriens in kleine autonome Gebiete herausgebracht. Dies ist der Anfang

  Ich denke, dieser ganze israelische Unsinn ist Desinformation , um  Russland zu beruhigen – indem sie nochmals Putins Intelligenz unterschätzen

  ……………………………………………………………

  Confusing Israeli Disinformation about Purpose of No Fly Zone in Northern Syria: “Islamic State Free Zone”.

  no-fly-zoneDEBKAfile 25 June 2015 – After 3 rounds of Turkish bombing attacks on the Islamic State in northern Syria, Ankara and Washington agreed Saturday, July 25, to  name the covered security zone apartial no fly zonethey had declared in northern Syria the  “Islamic State Free Zone”.
  This deal advances Syrian-Hizballah hold on northern Syria against Islamist assaults, but drops the Kurds by the wayside.

  Integral to the deal is also a promise to abstain from using the campaign to grant anti-Assad rebel groups any advantages.Washington agreed to Ankara using its air and ground operations against ISIS in Syria to drive into the new “security zone” and push toward the east to continue those attacks – even if they run up against Kurdish forces which are also fighting ISIS.

  The combined US-Turkish action moreover greatly supports the Assad-Hizballah war against ISIS gains in Syria and enhances Iranian and Russian influence in Damascus.US Secretary of Defense Ashton Carter, in Irbil Friday, July 24, assured leaders of the semiautonomous Kurdish Republic of Iraq: “We are trying to build a force through the territory of Iraq, and someday in Syria, that can do what the (Kurdish) peshmerga have achieved.”

  Comment
  Tkurdishsyrianstatehis makes no sense. The US tells us it  suddenly strengthens the back of  Assad, who is running out of soldiers  – and whom it has sworn to oust. The US is planning a Kurdish state in Northern Iraq and Syria – and US Secretary of defence confirms that to the Kurds.

  It is unthinkable that The US would secure the back of Israel´s deadly enemy, the Hezbollah – and it is unthinkable that the US and Turkey would kill their own child, IS(IS) whom they are intensively training in Turkey for attacks on – Assad and here

  It is unthinkable that NATO should all of a sudden stop its subversive activities through its allies, Al Nusra (Al Qaeda) and IS(IS).

  Rothschild´s Brookings Institution has recently launched its plan to divide Syria into small autonomous areas. This is the beginning of that plan

  I guess all this Israeli nonsense is ungifted disinformation to calm down Russia – once more underestimating Putin´s intelligence.

  Quelle/Source: http://new.euro-med.dk/20150727-verwirrender-israelischer-nachrichtendienst-desinformation-uber-den-zweck-der-flugverbotzone-in-nordsyrien-isis-freie-zone.php

  Einen Kommentar schreiben / Γράψτε ένα σχόλιο

  Kommentar

  kachelmannwetter.com