Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε
17.06.2024
 • Allgemein
 • Diktatur/Δικτατορία
 • Brain Drain
 • Balkan/Βαλκάνια
 • Bücher/Βιβλια
 • Medien/Μαζικά Μέσα
 • Minderheiten, Migranten/Μειονότητες, Μετανάστες
 • Kriege, Flüchtlinge/Πόλεμοι, Φυγάδες
 • Sprache/Γλώσσα
 • Gesellschaft, Meinung/Κοινωνία, Γνώμη
 • Nationalismus/Εθνικισμοί
 • Thema/Θέμα
 • Termine/Εκδηλώσεις
 • Geopolitik/Γεωπολιτική
 • Politik/Πολιτική
 • Terrorismus/Τρομοκρατία
 • FalseFlagOps/Επιχ. με ψευδή σημαία
 • Hellas-EU/Ελλάδα-Ε.Ε.
 • Wirtschaft-Finanzen/Οικονομία-Οικονομικά
 • Religion/Θρησκεία
 • Geschichte/Ιστορία
 • Umwelt/Περιβάλλον
 • Korruption/Διαφθορά
 • Reisen/Ταξιδιωτικά
 • Musik/Μουσική
 • Kunst/Τέχνη, Λογοτεχνία
 • Küche/Κουζίνα
 • kachelmannwetter.com
  Εδω διαβαζετε τις καινουργιες  ελληνικες και γερμανικες εφημεριδες
  Hier lesen Sie  griechische  und deutsche Zeitungen 

  Toppling the Jew World Order: It’s Now or Never!

  Sean M. Madden

  „All to say, that we’d better — immediately — take back our world from the Jew World Order, peacefully if possible but by any means necessary if not.“

  “There is much in the fact of Bolshevism itself, in the fact that so many Jews are Bolshevists. The ideals of Bolshevism are consonant with many of the highest ideals of Judaism.”
  (Jewish Chronicle, London, 1919)

  “The Bolshevik revolution in Russia was the work of Jewish brains, of Jewish dissatisfaction, of Jewish planning, whose goal is to create a new order in the world. What was performed in so excellent a way in Russia, thanks to Jewish brains, and because of Jewish dissatisfaction and by Jewish planning, shall also, through the same Jewish mental and physical forces, become a reality all over the world.”
  (The American Hebrew, 1920)

  “Some call it Marxism — I call it Judaism.”
  (Rabbi Stephen Wise, The American Bulletin, 1935)

  “Judaism is Marxism, communism”
  (H. Waton, A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites, 1939)

  Dr. Fahey, in his authenticated work, The Rulers Of Russia quotes an American missionary stationed in St Petersburg from 1907 to 1918: “In October 1918, out of 388 members of the revolutionary government only 16 happened to be real Russians. All the rest were Jews with the exception of one negro. Many of these Jews came from the Lower East Side of New York.”
  (Bro. Nathanael Kapner, Real Jew News, 2008)

  “A fifth [Jew-engineered] revolution on an international scale is now at work and headquartered in America. This is the Zionist agenda to create a New World Order whose oligarchs are Jews.” (ibid.)

  The Jew World Order is — by design — tearing humanity asunder.

  By their own admission those whom Christ refers to as the “synagogue of Satan” have always sought to enslave all nations, to bring about their prophecy in which they would reign supreme, worldwide, and to do so masquerading as God’s Chosen — even, in recent decades and against all odds, convincing a large number of Christians, particularly in the U.S., of their, the Jews’, chosenness. Despite the fact that the Jews were responsible for Christ’s death and crucifixion. And that, according to Judaism’s holiest book, the Talmud, “Jesus is in hell, being boiled in hot excrement,” and the Virgin Mary was a harlot.

  Yet countless Christians have been deluded, by wolves in sheep’s clothing preaching Zionist lies from the pulpits and by “modern” Jew World Order bible translations, to promote the blasphemy that the Jews — rather than they, the Bride of Christ, the true believers — are God’s chosen.

  Such is the power of ubiquitous Jew World Order propaganda.

  And the Jews have known that the only means by which they could accomplish their satanic feat is to play the long game.

  Not that they wouldn’t have jumped at the opportunity to have accomplished their mission in one fell swoop, but they knew that humanity would strike back were they to push that hard so quickly. They knew, firsthand, because they’d been expelled from scores of countries in the past two millennia alone.

  But time after time, the natives of the host country would realize how parasitic the Jews were, and how they’d stop at nothing to subvert, degrade, and pervert the local culture both as a means to profit in the short-term as well as, ideally, to usurp the host country within which they were initially made welcome.

  Eventually, however, the native people awaken to the traitorousness and treachery of the Jews. And the Jews respond as they always do — by yelling from the rooftops, incessantly and en masse, “Anti-Semitism!”.

  Henry Ford on Jewish Propaganda and Mind Control

  And, therein, lies the paradox.

  The more they spew their slanderous accusations in the face of keenly awakened reason — and attempt to frame the “anti-Semitism” as a pathology of the Gentile, or non-Jew, mind — the greater are the numbers who all the more quickly awaken to their sordid game.

  Just as Mufidah and I eventually did.

  Once the lifelong programming begins to fissure, to crack, and then to split wide open and fall like a dead husk, the more thoroughly one arrives at the logical conclusion that the Jews, as a collective, have always been enemies within our midst, even when some, as individuals, might well be friendly folk — even a few on the side of good.

  Yet, that acknowledged, the tribe as a whole remains the enemy of humanity, worldwide.

  And we’re fed up with it.

  We’re fed up with the nonstop barrage of lies, the mind-bending and soul-destroying deceit that prop up this house-of-cards existence. And we’re fed up with the deadening complacency, the sickening silence, and the perpetual puppetry of our fellow human beings who’ve been brainwashed by the broadcast and print media, the anti-education system and countless other Jew-usurped and -controlled institutions to parrot the lies — and who, thereby, do their part to uphold this false existence.

  And it’s clear we’re far from alone in our growing astonishment which grew to ever greater frustration and which is now boiling over into righteous anger as we continue to awaken — through our own lived experience as well as through many years of round-the-clock research — to a world which is growing more flagrantly tyrannical and more grotesquely debauched before our eyes.

  GLARING Hypocrisy is our response.

  It is our all-encompassing attempt to bring together the many years of our hard-sought awareness and understanding of history, politics, philosophy and religion, our diverse business expertise and experience, as well as our writing and other communication skills, to help, in some way, to chart a new course for humanity — not merely to slam a spanner into the works of the present Jew World Order, but to continue to learn, ourselves, by connecting up with fellow researchers and truth-seekers, while helping all of us to climb out of the rotten, maggot-infested womb, the Matrix, which pretends to be pulling all of us into a loving one-world embrace, but which, in fact, is nothing but the evil embrace of Satan and his countless earthly cohorts who are ever eager to trade their immortal souls for short-lived material pleasures, including wealth, power and fame.

  And it doesn’t work for us to divide our finite selves and our fast-fleeting days to serve both God and mammon — that is, to try to earn our daily bread through divergent means that necessarily divide our attentions, that preclude single-minded focus, and that, in a very real sense, pull us apart, within ourselves and from a life given over to God. Therefore, our intention is to pour forth our creative energies into GLARING Hypocrisy, and to trust that support will be forthcoming from our readers such that we can earn our simple living via this shared endeavor.

  The Punto in Athens (Spring 2015)

  The Punto in Athens, Spring 2015

  We’ve been privileged to have slow traveled our way around Europe and throughout Britain over the past four years. Privileged but bootstrapping our way from Day 1, having given up our rented home in the South East of England in May 2012 with little more than a great desire to travel, to write or otherwise create, and to move about, overland, in our 1998 Fiat Punto for which I’d paid just £150 in 2009. We’ve since traveled to 20+ countries, living in a good many of these for extended periods of time, whether camping just outside of Vichy during our first summer abroad, renting a flat on the cheap from a friend in Burgos, Spain, living in a Soviet-era tower block amongst countless others in Bulgaria, or house- and pet-sitting in Berlin or on the Greek island of Ithaca, or in Austria, Slovenia, Italy, or in various parts of France, England and Scotland.

  These four years have been amazing in all that we’ve, by the grace of God, managed to do.

  Yet these four years have likewise been painful throughout, as we’ve witnessed, firsthand, what this world is fast becoming in the hands of the Jew World Order which now, and for far longer than most can begin to grasp, has reigned over, through shadowy subversion, each of our (former) nation-states, whether here in England, or in Europe, North America, South Africa, or anywhere else Europeans have built Western civilization into one of the greatest of human achievements.

  Harry Waton on Jews Conquering the World via Communism

  We have witnessed the very skies overhead having been stolen from us by the black-ops geoengineering program, or what I’ve come to refer to as the atmospheric crimes committed by that same Jew World Order which has taken over virtually every other aspect of our lives over the past hundred-plus years, in particular since their coup d’état in the United States known as the Federal Reserve Act of 1913, in which a private banking cartel conspired — yes, in secret — to seize total control of the monetary policy of the U.S., the printing of its fiat currency, and, thereby, the many levers of power by way of its centralized control of the economy at large.

  We’ve witnessed the great waves of Middle Eastern and African “refugees” which are presently crashing upon Europe. And we’ve come to realize that, far from being an organic occurrence, it — like the phony Arab Spring and resulting Syrian genocide — had been a carefully contrived creation of the Jew World Order which itself admits (are they incapable, one wonders, of keeping their mouths shut — is a tendency towards premature boasting an inherent trait of the tribe?) that they, the Jews, are behind the forced immigration and miscegenation, be it by hook or by crook, by gang rape or government coercion as promoted by French president Sarkozy in 2008 onwards.

  And we’ve witnessed, these past four years and for many years previously, the implosion of our own countries back home, both in the UK as well as in America. As with the waves of forced immigration, this implosion did not come about organically. Rather, it has come about under the tireless strategizing and stealthy implementing of what G. Edward Griffin called in his brilliant 1968 lecture “The Grand Design”, and what I prefer to call, after many years of referring to it with far less specificity, as the Jew World Order.

  Our four years of slow travel have helped us, immeasurably, to sniff out the Soviet-inspired European Union for what it is — a regional bloc of socialism designed, at the outset, to become a totalitarian communist bloc devoid of any semblance of democracy, to be merged with other such regional blocs as the global Jew World Order. The tyranny of these regional blocs is immediately apparent to anyone who, as Mufidah has done in her new post, peers behind the curtain of apparent legitimacy to see the putrid plans that these unelected commissars have been hiding from the people of Europe.

   

  It finally came to a head this past Christmas Eve, while we were living in the French Rhône-Alpes, during a post-dinner discussion prompted by our juxtaposing — on the one hand — the outrageous declarations of Barbara Lerner Spectre, a Jew, setting forth, on camera, “I think there’s a resurgence of anti-Semitism because at this point in time Europe has not yet learned how to be multicultural, and I think we [Jews] are going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It’s a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role [in the video, likewise shown above, note the masonic/satanic all-seeing eye which the television program saw fit to include in the street shot, at 0:07-0:10]. But without that leading role, and without that transformation, Europe will not survive” with — on the other hand — Netanyahu’s promises to keep “infiltrators” and “predatory animals” out of Israel. Such language from the prime minister of Israel might come as a surprise to many in the West; but amongst those who are aware of the countless glaring hypocrisies contained within the Talmud, it’s a known fact that Jews are thereby instructed to consider non-Jews, the goyim, as “non-human animals”.

  At any rate, in our shared Christmas Eve outrage, I naturally uttered the words, “glaring hypocrisy”.  And a light went off, as we’d been considering various domain names under which to organize our anti-Jew World Order work. Straight away I went to see if GlaringHypocrisy.com might, by any chance, be available. To my surprise, it was, and I registered it, then and there, while Mufidah immediately jumped to work, that night, to begin fleshing out some design possibilities, the results of which you’re now witnessing.

  All that year (2015), but in particular throughout our summer spent living in Austria, we dug more deeply than ever into the events surrounding World War II, uncovering gargantuan lies that have been made “truths” by the Jew World Order that brought about that war, as well as the Bolshevik Revolution, and World War I. The Jew World Order understands that war is the unbeatable means by way of which to bring about foundational paradigm shifts in society, while making a financial killing in the process, by way of setting up their Hegelian dialectic, whereby they create the crisis (the thesis), set up the opposing side (the antithesis), and then proffer up solutions (the synthesis) that, forever, change the course of humanity — always and forever steering all of us towards their satanic, perverted and barbaric Jew World Order.

  Stalin's Ukrainian Genocide, the Holodomor, of 1932-33

  Stalin’s Ukrainian genocide, the Holodomor, of 1932-33

  For examples of the satanism, perversion and barbarism, begin looking into any of the following subjects: the Bolshevik Revolution and its aftermath, including the deliberate starvation of the Russian and Ukrainian people, the pitting of Christian Europeans against one another in an unprecedented and particularly grotesque and utterly meaningless manner during World War I. Likewise World War II, in which Churchill’s stated policy was to maximize civilian casualties throughout Germany (read that again), and after the war had ended Eisenhower’s deliberately starving to death or otherwise murdering approximately 1 million German prisoners of war — men who were living in fields of mud with little to no shelter throughout the winter — even going so far as to refuse ready food and water supplies from the Red Cross as a means to fulfill his satanic agenda to likewise kill as many Germans as he could. Locals living near the mud-field camps were told they’d be shot on the spot if they tried to share their food or water with the starving prisoners. No matter that the war had already ended, and that, by way of contrast, 99 percent of American prisoners of war in German camps survived the war and its aftermath.

  And, of course, look into the countless lies of the Holocaust, more appropriately termed the Holohoax or the Hollow Myth. Here’s as good a place as any to start. But don’t stop there. Seek out the truth that’s been made readily available by the many topnotch researchers who’ve had their lives turned upside down for many years on end, served lengthy prison sentences, and/or suffered personal violence and acts of mob-inflicted terrorism, for having the courage to uncover and publicly present the lies which have served as a key psychological means to enslave us all: Robert Faurisson, Ernst Zündel, Fred Leuchter, Germar Rudolf, Ursula Haverbeck, Arthur Topham, et al. (Also see our World War II resources page).

  The lies, that is, which enable the Jew World Order to carry on with their one-world government obsession — as always, with the help of treasonous non-Jew enablers who sold, and still sell, today, their own souls to the devil, and their own families and people down the river, to their utter destruction.

  In a nutshell, the Jew World Order could not have brought all of humanity to the very brink of total, impenetrable enslavement without, first, creating this myth as a means to keep us groveling at their feet.

  We are at that brink, teetering, in fact, on the very edge of it.

  With certainty, we are a mere small push from falling into the abyss from which we’ll never return unless all of us start waking up as many folk as possible — your family, your loved ones, your work colleagues, your neighbors, your online networks, etc., etc. — and doing so straight away.

  There’s no time to waste.

  We’ve lost a century’s worth of possible defense while they’ve waged an all-out war on all of us, worldwide — physically, psychologically, economically and spiritually — with but a few knowing that a war was even being waged, let alone who was waging it.

  When, all the while, the Jew World Order enemy was not out there, but operating in our very midst, in our own (former) nation-states — as banksters and businessmen and women, as university professors and school teachers, as doctors and pharmacists, as local and state judges as well as Supreme Court justices, as Oscar-winning Hollywood filmmakers and Rock & Roll Hall of Fame music producers, as fiction and nonfiction authors as well as publishers and editors, as advertising and public relations specialists and as propagandists more commonly called journalists, as talking heads whom we’ve invited into our living rooms and government bureaucrats toiling behind the scenes, as high-ranking military officers who wage criminal proxy wars on behalf of Israel and the larger Jew World Order and as intelligence agents and special-ops forces trained to wreak havoc in the wake of a real or faked retreat — or, more likely, to perpetrate acts of terror (e.g., 9/11, 7/7, Paris, Oklahoma City) as a means to bring about a change of heart in the people they’re terrorizing — as bought and paid-for lawmakers and as corrupt local law enforcers, as clean-cut FBI agents and suit-and-tied diplomats, and, of course, as presidents and prime ministers who are, truly, mere puppets, but who, all the same, have willingly and willfully sold treasonous acts of Jew World Order terror to the public as outside attacks, when, again, all the while the terrorists have been pulling the putrid levers of power within our very midst.

  Because we’ve let them.

  Because we’ve not had the courage to research their centuries-old agenda, not even caring to dig into the truth of the century just past.

  And because we didn’t have the courage to name them.

  Even when the perpetrators were known, as in the case of both 9/11 in the U.S. and 7/7 in the UK. When they’d as much as admitted their guilt.


  An aside in support of the statements immediately above:

   

  In the case of 9/11, there are the “dancing Israelis” (Mossad intelligence agents) who said on Israeli television [likewise shown above] that they were there, video cameras at the ready, to “document the event”, not to mention that all the Jews who worked in the World Trade Center towers were tipped off to not come to work on the morning of September 11, 2001, or that “Lucky” Larry Silverstein (Jew) — who’d just taken out a 99-year lease on WTC 1 and 2 as well as a soon-to-be-cashed-in insurance policy (twice over, in fact, given that Silverstein successfully argued that the towers had suffered not one but two terrorist attacks, and was, therefore, awarded $7 billion on his original $15 million investment) — admitted on video that he made the decision “to pull”, that is to demolition, WTC 7.

  Note to the unsuspecting:  Building 7 would have had to have been pre-wired for controlled demolition prior to the morning of 9/11, just like WTC 1 and 2, both of which, like WTC 7, fell at free-fall speed, requiring that each of the many floors of all three buildings met no resistance from other floors as all three buildings collapsed into their respective footprints. This is a trademark of controlled demolition, in which supporting beams and floors are wired for simultaneous detonation.

  Also notable is that this was the first time in world history that any steel-framed building had ever collapsed from a fire. Remember, too, that Building 7 did not sustain an airplane attack. Furthermore, it was reported by the BBC to have collapsed twenty minutes prior to its actually doing so, with the 47-storey Salomon Brothers building (WTC 7) being shown in clear view behind the presenter who was on location in New York City. Clearly the BBC had mistimed the reading of its script.

  With regard to the London bombings of July 7, 2005, Peter Power was the managing director of a crisis management firm called Visor Consultants. On the day of the terror attacks, Power admitted, during a live television broadcast on Britain’s ITV news (as well as earlier in the day on the BBC), that there was a terror training drill occurring at the same time (as was also the case on 9/11), and in the same locations, as the actual explosions detonated on the Tube and in a London bus at street level. And, again as was the case at the relevant U.S. airports on 9/11, Israeli security firms were in charge on the day. The Israeli intel-linked security company Verint were responsible for the CCTV surveillance cameras in the London Underground. No CCTV video footage was ever provided which would show, beyond any shadow of a doubt, the supposed terrorists.

  Why? Because the patsy suicide bombers framed for the attacks — thinking they were merely playing their part in the training exercise — were not on the trains that blew up.

  But, you might be thinking, both of those events occurred ever so long ago. And so short are our attention spans in this ever-present news flash day and age that it might be helpful for us to quickly bring this up-to-date before returning to the main theme at hand.

  Let’s, in fact, return to the present day.

  It turns out, not at all surprisingly to some of us, that ISIS, ISIL, IS or Israeli Secret Intelligence Service — take your Orwellian pick — is widely reported to be led by an Israeli Mossad/CIA (no difference, as both agencies are working for the Jew World Order, as is MI5 and MI6 in the UK) agent named Simon Elliot, aka Al-Baghdadi, his Jew World Order theatre-of-war stage name.

  By way of that same link you can see the Jewish intelligence agent and his ISIS/ISIL/IS colleagues photographed with “American” JWO operative Senator John McCain, whom some might recall was first launched into the public eye as a prisoner of war in Vietnam and who broadcast, for three years, propaganda on behalf of his communist Viet Cong captors. (Also watch the video contained within the above linked article to see the contempt in which fellow Vietnam veterans and POWs hold “Songbird” McCain).

  Just exactly as Al Qaeda, itself, was and remains yet another phony Jew World Order creation. Osama bin Laden, himself, was a crypto-Jew. As are the Saudi royals. And doesn’t that suddenly make the disparate-seeming pieces of the puzzle fall right into place concerning an otherwise nonsensical Anglo-American-Israeli-Saudi alliance? And the personal and professional ties of the bin Laden family with the Bushes? Not to mention that despite all aircraft in the U.S. having been grounded on 9/11, the bin Laden family were allowed to fly, or flee, from the country — instead of being held for questioning? Remarkably similar to the hundreds of Mossad agents — including the “dancing Israelis” — who were freed and returned to Israel.


  We’ll now return to our main theme, with a few repeated lines as a means to ease the transition.

  Because we’ve let them.

  Because we’ve not had the courage to research their centuries-old agenda, not even caring to dig into the truth of the century just past.

  And because we didn’t have the courage to name them.

  Some of us, along the way, referred to them as the elite, the banksters, the Fed, the Illuminati, the Bilderbergers, the Freemasons, the Jesuits and the Vatican, the military-industrial complex, the Establishment, corporate racketeers, organized criminals, the underworld, the mob, the mafia, usurers, moneylenders, money launderers, international drug traffickers, human traffickers, king pins, pimps, pedophiles, pornographers, and a hundred other names.

  They were and are all of those things. We weren’t wrong.

  But perhaps because of the near-fatal outcome of foolishly lending our ears and our minds to such controlled opposition as Alex Jones, Paul Joseph Watson, Steven Crowder, et al. on “the right”, and to the likes of Amy Goodman, Noam Chomsky, Howard Zinn, et al. on “the left” — and, most fundamentally, being blinded and thoroughly bamboozled by the wholly false left-right dichotomy — we failed to actually see the enemy in our midst, let alone name them.

  As alluded to earlier, we’ve been conditioned psychologically to:

  1. not witness the truth of our own experience (like the fact that our true blue skies, life-enabling sunshine and on-ground visibility have been stolen from us by the black-ops geoengineering program),
  2. to not see self-evident patterns, for fear of being labeled a conspiracy theorist — no matter that the ability to identify such patterns, the process of inductive reasoning, is the basis of science (as a means to form hypotheses, for example) and law (as a means for prosecutors to form and present their argument), and the age-old mark of an intelligent person, and
  3. to not, thereby, every step of the way, become Jew-wise to all that has been perpetrated against us, worldwide, by the Jew World Order — including by their traitorous non-Jew partners in crime — to enslave all of mankind.

  We’ve been trained — just as Lenin applied Pavlov’s training of dogs to human beings — to “see no evil, hear no evil, speak no evil” and all will be just fine. Livelihood intact, career progression, children allowed to remain with their loving parents, physical body left unharmed, etc.

  Step out of line, and be Faurisson’d. Or have your house Zündel’d. Or your life Rudolf’d or Topham’d.

  The organized Jew-thugs get away with this essentially state-sanctioned terrorism because, shamefully, so relative few good folk have shown up to resist the Jew World Order’s all-out war against us — the 99 percent of humanity.

  We’ve likewise been divided and conquered to death, as only the Jew World Order can so thoroughly accomplish — left vs. right, Democrat vs. Republican, Blue vs. Red state, Labor vs. Conservative, communism vs. capitalism, democracy vs. fascism, North vs. South (e.g., Korea, Vietnam, U.S.), black vs. white, Protestant vs. Catholic, atheist-humanist vs. Christian, homosexual vs. heterosexual, children vs. parents, the state vs. the individual, the state vs. the family, and, of course, brother from brother, man from man, woman from woman, woman from man.

  And, as previously mentioned, (formerly) Christian nation against (formerly) Christian nation — against enemies, not of our making, but always of the Jew World Order. As is the case, today, in the Middle East.

  Cui bono? To whose advantage?

  Always, and forever, the Jew World Order’s.

  This is all unspeakably regrettable.

  But it is all in the past.

  Now, today, in 2016, there’s no excuse to remain ignorant of the evils of the Jew World Order, neither the evils of their countless crimes against humanity past, nor of their present and ongoing crimes against humanity and, indeed, against all of life on earth.

  Harry Waton on Jews as the Masters Of Mankind

  This time, if we fail to identify and name the enemies within each of our own countries, we shall be partly responsible for the resulting enslavement of the entirety of the human race, for it is exactly that that the Jew World Order’s grand design has been closing in on for more than a hundred years now (revisit the quotes atop this essay).

  But we’re out of time for idle rumination.

  Remember, always, that we’re dealing with an utterly ruthless, unspeakably deceitful and conniving enemy that already controls the levers of power that give them a massive upper hand in their war against humanity and nature. They control the central banks and thus the economies of our countries. They control the international media, and “our” puppet politicians. They control the (unlawful) legal systems. They control the universities, the schools, and, by and large, the scientific community, as well as the arts and culture wurlitzer that perpetually pollutes our minds and socially engineers us to remain ignorant, passive and, in many ways, possessed by their filthy productions, whether films, television programming (including subliminal programming), music or music videos, pornography, magazines or novels, or (anti-)art movements.

  In short, they control the narrative.

  Or, at least, they held a monopoly on the narrative up until recent years, when the advent and growth of the internet has aided, immeasurably, our opportunity to awaken.

  Now it’s a race to the finish, a race that’s neck and neck as we round the final turn and approach the finish line. Not because we’ve been successfully battling the Jew World Order every step of the way. No, in this we have failed miserably, not even showing up for the fight. No, the race is neck and neck only because the Jews are a mere 0.2 percent of the world’s population — that is, 1 in 500 people on earth. That simple fact means we can topple their satanic edifice the moment a sizable proportion — and it needn’t be large, as these numbers show — awakens and commits itself to pulling the Jew World Order from its present perch and the JWO jackboot which is presently pressed against all of our throats.

  Before you jump for joy at the realization that Jews comprise just 0.2 percent of the world’s population, remember two additional key facts: 1) the Jewish population comprises 2 percent (2 out of every 100) within the U.S., and, again, 2) the Jew World Order is peopled by both Jews and their traitorous non-Jew enablers.

  I make note of these additional two facts not to discourage you at the outset.

  Quite the contrary.

  I share them with you, alongside that highly encouraging 0.2 percent figure, as an offset so that you can enter, knowingly, into a state of active resistance against the Jew World Order. Remember, the JWO has been waging war on all of us for more than a century, including throughout the 20th-century world wars of their own making, with most of us having little to no idea that such an overarching war existed.

  This is, indeed, a war — a war that has at stake the very future of all of humanity, whether we shall regain our long-ago lost, or at least hoped for, sovereignty, or whether we shall become murderously done away with, or irreparably enslaved.

  Project for the New American Century (PNAC) — A New Pearl Harbor Quote

  The PNAC was a rabid neoconservative (Jew World Order) think tank.

  Will the Jew World Order satanists and psychopaths at the helm get there first, perhaps by perpetrating a crime of massive, unprecedented proportions?

  Or perhaps a series of such crimes across the globe?

  Will they create manmade natural disasters by way of their geoengineering / bioengineering program which includes Tesla technologies known to create earthquakes at will, and with them tsunamis and floods? Will they commit some sort of a worldwide deception by exploiting technologies of the Project Blue Beam sort, as many have predicted as a means to manipulate the masses into believing the Jew World Order’s antichrist is the messiah?

  Or will they simply decide, at their behest, to activate the FEMA camps that are reportedly built, staffed and, as yet, empty?

  As noted earlier, Jesus refers to these mass-murdering masqueraders as “the synagogue of Satan” (Rev 2:9). And Satan and his cohorts are, first and foremost, deceivers, slanderers and destroyers. We’ve witnessed this for ourselves, and, so, the biblical accounts stand as a forewarning to what, now, is well-known, at least amongst a growing number of us.

  It is now wholly incumbent upon each of us to reach out, immediately, to as many others as possible as a means to quickly share our hard-sought understanding, so that they, in turn, can reach out to yet more folk in their circles of influence and acquaintance — so that we may seize what little time we have to identify and name the enemies within each of our countries, our states, our towns, and our villages as a first step to taking back our world, through whatever means.

  Ideally these means will be peaceful, or as peaceful as circumstances will permit.

  But, ultimately, we must take back our world through whatever means, to ensure that lawfulness and righteousness, and, indeed, life itself, prevail over the evils presently in our midst and which have long been planned to bring us into the Jew World Order from which we’ll, at best, exist as slaves — look to the plight of the Palestinians should you need some inkling of what will be in store for us; but remember, too, that once the Jew World Order has brought us fully to heel, there will exist no mediating force that could serve to check, or to put a brake on, their long-proven barbarism — or, at worst, grotesquely raped, mutilated and perhaps even crucified.

  The Jews crucified Christ because he called them out for what they were.

  Today, under the guise of Mossad-led ISIS, they’re crucifying both Christians and Muslims (but, surprise, surprise not Jews) in the Middle East.

  It’s a trademark of the Jews. They also crucified men, women and children, especially Christians, as the Jew-led Soviet troops swept across Eastern Europe during the Second World War.

  And, too, in Armenia, with 1.5 million, mostly Christians, being genocided in 1915 by the Jewish Young Turks. As the below photograph shows, many were likewise crucified.

  Christian Women Crucified during Armenian Genocide by Jewish Young Turks

  Christian women crucified in Armenia by the Jewish Young Turks

  But for racking up sheer numbers of murder victims, the Jew World Order prefers genocidal mass-starvation events, such as the Holodomor, a Soviet policy aimed at teaching the Ukrainians a lesson they would not forget for resisting collectivization. Between 1932 and 1933, an estimated 10 million men, women and children were deliberately starved to death. The Nobel Prize-winning author Aleksandr Solzhenitsyn (must read), himself a political prisoner of the Soviet Gulag for eight years, authoritatively states that from 1917 through the years following WWII, the Jew-led Bolsheviks murdered 66 million people by working, starving or freezing them to death. Most were Christians — of course particularly hated by the Jewish Bolsheviks like Genrikh Yagoda, founder and director of the Soviet secret police at the behest of Lenin.

  In 2006 Sever Plocker, columnist for the Israeli news site Ynet, described Yagoda as “the greatest Jewish murderer of the 20th Century”. Plocker writes:

  Within a short period of time, Cheka became the largest and cruelest state security organization. Its organizational structure was changed every few years, as were its names: From Cheka to GPU, later to NKVD, and later to KGB.

  We cannot know with certainty the number of deaths Cheka was responsible for in its various manifestations, but the number is surely at least 20 million, including victims of the forced collectivization, the hunger, large purges, expulsions, banishments, executions, and mass death at Gulags.

  Whole population strata were eliminated: Independent farmers, ethnic minorities, members of the bourgeoisie, senior officers, intellectuals, artists, labor movement activists, “opposition members” who were defined completely randomly, and countless members of the Communist party itself.

  Notably, Solzhenitsyn’s 66 million figure doesn’t include the countless more deaths resulting from the export of genocidal Jewish communism to China, North Korea and elsewhere, where the satanic agenda continues, with predictably similar results.

  Note, too, that the 66 million Russian figure, alone, is more than ten times the number fictitiously, indeed slanderously, claimed to have been killed in the Holohoax.

  But with the Jew World Order in control of the worldwide narrative, we hear nary a peep about such atrocities. Such a near-monopoly on the narrative — including the ability to employ present-day Winston Smiths to relegate literally untold facts to the memory hole of history — goes a long way towards proving, prima facie, the very existence of the Jew World Order that controlled oppositionists like InfoWars’ Paul Joseph Watson shamefully sees little evidence of.

  Regardless, Jew World Order kingpin Henry Kissinger, of course a Jew himself, has continuously promoted the noxious idea of exploiting food as a weapon since the early 1970s. And this satanic trick up the JWO’s sleeve was, in 2012, put to use against North Korea — just exactly as Kissinger had suggested — for political reasons. No matter that, just as in Lenin’s and Stalin’s Russia as well as in Mao’s China, people in North Korea who were already dying of starvation were resorting to cannibalism.

  All to say, that we’d better — immediately — take back our world from the Jew World Order, peacefully if possible but by any means necessary if not.

  Our sovereignty, and with it our only hope for freedom for ourselves and our progeny, wholly depends upon it. As does our very survival.

  We, all of humanity — like the Palestinians or any other people who’ve had their lands and their sovereignty trampled upon — retain fully, lawfully and always our inalienable right to protect ourselves, from threats external or internal, by any means and at any price so as to regain the naturally inherent freedom that is rightfully ours.

  The so-called governments that tyrannize us and, daily, make a mockery of any semblance of legitimacy, lawfulness and righteousness represent not we the people but the unbearably corrupt, the unspeakably criminal, and the satanically psychopathic Jew World Order that will not rest until they have murdered or enslaved every single man, woman and child presently alive as well as all of our yet unborn who will inherit, from birth and forever more, the rotten fruits of our ignorance, of our cowardice, and of our inaction in the face of evil so widespread and so heinous the likes of which the world, though privy to all those many torturous crimes mentioned in passing above, has yet to ever witness.

  If you’ve made it this far in reading this essay, you can no longer claim ignorance. So, truly, there are only two questions left for you.

  One, will you cower in the face of this evil? Or, two, will you act — today and for the rest of your days — to resist it at whatever cost?

  For what cost could possibly be greater than the worldwide mass slaughtering of human life as a means to irretrievably enslave all those left still alive, and forever cowered? An enslavement, that is, from which there will be no sovereign military force left in the world to rescue you and your fellow slaves, no righteous nation still standing from which to hope for some semblance of an earthly salvation, and an enslavement composed of human beings so crushed under heel of the Jew World Order jackboot that they might well wish they had been one of those seemingly pitiful victims of the countless rampages of rape, mutilation, crucifixions and mass murder they’ll have witnessed, firsthand, prior to their enslavement.

  It’s now or never, folks!

  Postscript

  A brief warning for those who, whether Jew or non-Jew, presently serve the Jew World Order, in whatever capacity, to help you avoid a certain fate when the day of reckoning comes. Best to come clean now — and publicly, vehemently demonstrate your loyalties through your actions — while you can. For even were the JWO to win the day — and I’m confident they won’t — then history shows, again and again, that totalitarian communist regimes make short shrift of even their most trusted enablers. For once the useful idiot’s usefulness expires, and it always does, then, as KGB defector Yuri Bezmenov points out, by that point in time you’ll know too much to risk having around for the next phase of events.

  Stalin and Yezhov, Stalin and Nonperson

  1. Stalin and Yezhov / 2. Stalin and nonperson

  Even the usefulness of “the greatest Jewish murderer of the 20th Century” Genrikh Yagoda expired, as did that of his successor Nikolai Yezhov, and, indeed, his successor Lavrentiy Beria. Like his predecessor, Yezhov was used to being the perpetrator, the executioner. Yet he, like Yagoda, became the executed. And “the bloody Dwarf” who oversaw the Great Purge was reportedly “taken in the dead of night to a slaughterhouse he himself had built near the Lubyanka. Dragged screaming to a special room with a sloping cement floor and a log-lined wall, he was shot by the NKVD’s chief executioner”. Stalin then had him disappeared from historical photographs. Yezhov himself was relegated to the memory hole.

  Source: http://glaringhypocrisy.com/toppling-jew-world-order/

  Einen Kommentar schreiben / Γράψτε ένα σχόλιο

  Kommentar

  kachelmannwetter.com